Pályázatok:

Pályázatok

(Pedagógiai Program)

 

  •          A 2009-ben a TÁMOP-3.1.4 –es pályázat keretében vezettük be a kompetencia alapú oktatást iskolánkban. A munkaközösségek által szervezett tehetséghéten a tanulás és a szórakozás egyaránt helyet kap. Ezek a programok lehetőséget adnak egy-egy témakör részletes feldolgozására is.
  •          APartnerség és hálózatosodás pályázat alapján /2015/16-os tanévtől/: az intézmény közösségfejlesztési szempontokat és újszerű, innovatív módszereket alkalmazva olyan partneri együttműködéseket épít ki a szülőkkel és a bevonható civil szervezetekkel, amelyek alkalmasak prevencióként hatást gyakorolni a társadalmi problémák kezelésére iskolai körülményekben. Ehhez felhasználja azokat a módszereket, amelyeket a Köznevelés az iskolában projekt Partnerség és hálózatosodás modulja szakmai stábjának útmutatásával már alkalmazott olyan prior témák megjelenítésénél, mint a gyermekszegénység, az iskolai erőszak, a dizájner drogok használata a fiatalok körében, a fiatalok közösségi aktivitásának hiánya, illetve a túlzott online jelenlét csökkentése. A közösségi események szervezésekor alkalmazza az elsajátított módszereket, aktívan bevonja a diákokat a közösségi események kialakításába. Proaktív módon bekapcsolja a szülőket, a család, mint partner szempontrendszer érvényesülését elősegítendő szülőklubot hoz létre, melyben foglalkozik a lemorzsolódás csökkentésével. Valamint foglalkozik szakmai szervezetek bevonásával a diákok motiválhatóságának kérdéskör folyamatos megvitatásával.
  •              A TÁMOP-3.1.4.C pályázat /Út a szülői háztól a tudás birodalmáig/ feladatait 2015/16-os tanévben megvalósítottuk. Pályázatunkkal erősíteni kívánjuk kapcsolatunkat a szülői házzal, hogy a tanulási kudarccal nehezen birkózó gyerekekről még teljesebb képet kaphassunk, és  személyiségük fejlesztésével teljesítményüket pozitív megerősítéssel sikeresebbé tegyük.

  A szülőkben és a gyerekekben tudatosítani kívánjuk a tanulás és a tudás fontosságát, értékét. Tervezett programjainkkal, kompetenciáik fejlesztésével esélyt teremtünk arra, hogy a tanulók érdeklődési körüknek, képességeiknek megfelelő középiskolába nyerjenek felvételt, és ott helyüket megállják.

   A nevelők elkötelezettek a kompetenciafejlesztés irányában.

  A fejlesztés hosszútávú eredményeként azt várjuk, hogy a kompetenciamérés értékei mind a matematika, mind a szövegértés területén egyre inkább javuló tendenciát mutassanak.

     A pályázat során tervezett programok alapvetően segítik a HH és HHH tanulók esélyeinek javítását. A gyermekek teljes személyiségét, érzelmi, értelmi, motorikus adottságait is figyelembe vesszük a tanítási folyamatban, céltudatos tevékenységgé alakítva a gyermeki kíváncsiságot, képzelő erőt.

    A kompetenciák fejlesztése alkalmas arra, hogy a tanulók az iskolában éljék meg a sikerélményt, a tanulásra, munkára való alkalmasságuk önbizalmát. Így képesek lesznek szert tenni kellő önbecsülésre, önértékelésre, hozzásegítve magukat a megfelelő értékképzetekhez és a biztató jövőkép kialakulásához az iskola befejezéséig.

    Pályázatunkban olyan tevékenységi formákat és programokat szeretnénk megvalósítani, ahol a kompetenciák fejlesztésével a tanulók személyisége pozitív irányban fejlődik, tudásuk, ismereteik gyarapodnak, és képessé válnak arra, hogy olyan középiskolában folytathassák tanulmányaikat, amelyet sikeresen el is tudnak végezni. Első lépésként erősíteni kívánjuk kapcsolatunkat a szülői házzal. A szülőkben és a tanulókban is tudatosítanunk kell, hogy a tudás és a tanulás érték. Ez szükséges ahhoz, hogy a további életük sikeres legyen. Ezért szervezzük a "Kéz a kézben" az összetartozás hete programsorozatunkat a HHH-s gyermekek és szüleik részére.

   A pályázat megvalósítása során előtérbe helyezzük a környezeti nevelést, a közlekedési ismeretek oktatását,  az egészséges életmódra nevelést, a természetközeli sportolást, az életpályára való felkészítést, a pályaorientációt,  illetve a tanulásmódszertant. Minden területen célunk az ismeretek, a készségek, a képességek, szokások, magatartásformák összekapcsolása a családi életre neveléssel. A programokon preventív szemléletmódot alakítunk ki, ahol előtérbe kerül a segítségnyújtási készség, az empatikus magatartás fejlesztése. Elsődleges cél, hogy a tanulók megéljék, és saját tapasztalataik alapján, élményszerzés útján szeressék meg az adott területet. Közben pedig formálódik a gyerekek felelősségérzete és tudatossága a környezetvédelem és a biztonságos közlekedés és a sportolás, mozgás terén.

  A fejlesztés célja, hogy a tanulók kompetenciájának fejlesztésével a tudásszintjük emelkedjen, a motivációjuk erősödjön, a tanuláshoz való viszonyulásukban pozitív elmozdulást tapasztaljunk. A tevékenységközpontú foglalkozásokon alkalmazható tudás birtokába kerüljenek a diákok. A tanítási órák legtöbbjében csoportokban szervezzék meg az ismeretátadást, ahol a nevelő koordinátorként vesz részt a munkában.

A pályázatban vállaltuk, hogy öt évig fenntartjuk a vállalt feladatokat. Ennek keretében „Kéz a kézben” családi hetet szervezünk, egészségnapot tartunk, közlekedési hét rendezvényeit bonyolítjuk le, pályaorientációs tevékenységet végzünk, természetközeli sporttábort és okötábort szervezünk.

 

  •          EFOP-3.3.5-17. kódszámú- Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítás- Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program Kísérleti megvalósítása a Karcagi Tankerületi Központban pályázat keretein belül napközis táborokat szervez intézményünk 2018. júniusában.

A táborok tematikája:

2018. június 18-22. Környezetvédelem, természetismeret

2018. június 25-29. Nemzeti és kulturális identitás-hagyományőrzés, anyanyelv ápolás

2018. június 25-29. Közlekedés KRESZ


 

Programok a pályázatok keretében:

 

A TÁMOP-3.1.4.C pályázat keretében

Közlekedési nap szervezése

 

„Kéz a kézben – az összetartozás hete, családi hét /egészségnap/

 

Egészségnevelési nap

 

Pályaválasztási vetélkedő

 

Nyári táborok

Időpont: 2019. július

 

Az EFOP-3.3.5 pályázat keretében

Nyári napközis táborok szervezése

 Névnap

2022. május 24. kedd


Facebook

Fenntartó

Karcagi Tankerületi Központ


Székhely: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.


Tankerületi igazgató:
Sági István