Diákönkormányzat munkaterve

 

 

 

 

A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola

 

2019/2020-as tanév

    Helyzetelemzés

        Pedagógus adatok

        Megbízatások, ellátott feladatok

 

Sorszám

Név

Nevelés-oktatással lekötött órák száma

Állandó megbízatása (osztályfőnök, mk. vezető, DÖK segítő stb)

Egyéb megbízatásai:

A kötött munkaidő nevelés-oktatással le nem kötött részében ellátott feladatai:

 

Sági Bence Viktor

 

DÖK segítő

-

ügyelet, ebédeltetésre kísérés, ebédeltetés felügyelete,

 

Légrádiné Gál Anikó

 

osztályfőnök (6.a)

 

 

3.

Nádudvari Sándor

 

osztályfőnök (7.a)

 

 

 

Tóthné Szecskó Erika Ildikó

 

osztályfőnök (7.b)

 

 

 

Orovecz Rózsa

 

osztályfőnök (8.a)

 

 

 

Szabó Andrea

 

osztályfőnök (5.a)

 

 

 

 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. A Diáktanács tagjait a tanulócsoportok választják, minden osztályból két tanulót. Ők tájékoztatják az osztálytársaikat a feladatokról. Az iskolai Házirendre és az iskolai SZMSZ-re épül a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata. A tanulók véleménynyilvánítása biztosított a törvény által előírt formában. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott pedagógus segíti.

 

Az intézmény tanulói adatai

 

osztály / csoport

osztály létszám

integrált sajátos nevelési igényű tanulók

(SNI)

beillesz-kedési, tanulási és magatar-tási zavarokkal küzdő tanulók

(BTM)

magán-tanuló

hátrányos helyzetű tanulók

(HH)

halmo-zottan hátrányos helyzetű tanulók

(HHH)

egész napos nevelés-oktatás-ban részt vevő tanulók létszáma

5.a

2 fő

 

 

 

 

 

 

6.a

2 fő

 

 

 

 

 

 

7.a

1 fő

 

 

 

 

 

 

7.b

2 fő

 

 

 

 

 

 

8.a

2 fő

 

 

 

 

 

 

Összesen

9 fő

 

 

 

 

 

 

 

Tárgyi feltételek

Rendelkezésre áll 1 db osztályterem gyűlések, próbák, kézműves foglalkozások megtartására. A terem padokkal, székekkel, rádiós magnóval felszerelt.

 

A tanév legfontosabb céljai és kiemelt feladatai

Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok

 

-Fontos számunkra az egészséges közösségi élet biztosítása, ahol a mások érzelmeire való érzékenység, a kölcsönös bizalom, az egymás iránt érzett felelősségtudat is szerepet kap.

-          Szeretnénk diákjainkat örülni tudó, embertársaik felé tiszteletet és toleranciát mutató, továbbtanulásra is képes emberré, munkaerővé nevelni, akik önálló, felelősségvállaló emberként élik életüket.

-          Iskolánk a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó tevékenységeket biztosít. A nevelés-oktatás során figyelembe vesszük a gyermekek képességeit. A 21. század kihívásai között még nagyobb szüksége van a formálódó, a világra rácsodálkozó gyermekeknek és ifjúságnak, hogy  stabil, biztos fogódzót, értékrendet tapasztalhasson meg iskolánkban.

-          Célunk a partnerközpontú szemlélet kialakítása: pedagógusoknak a szülőkkel, a diákokkal és más partnerekkel való szoros együttműködése.

-          Pályaválasztási tevékenységünknek arra kell irányulnia, hogy a tanulóink tudatában legyenek pályaválasztási döntésük felelősségének, s legyenek tisztában a választott pálya elvárásaival, követelményeivel.

 

Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok

 

a)      Javasolt tervezési tematika

b)      Az innováció lehetősége, új ötletek megvalósítása

c)      Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása különböző feladatok kiosztásával

d)      Csoportkohézió, önállóság növelése, tudatosságra nevelés

e)      Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés, személyiségfejlesztés

 

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

 

ssz

esemény / téma

felelős

időpont

eredményességi mutató

 1

Karácsonyi ünnepség

DÖK segítő

téli szünet előtti utolsó tanítási nap

megvalósul, problémamentesen lezajlik

 2

Farsang

DÖK segítő

február második hetének péntek délutánja

megvalósul, problémamentesen lezajlik, a diákok jó hangulata

 3

Pedagógusnap

DÖK segítő

Június

 

 

 

Az iskolai élethez kapcsolódó versenyek

 

 ssz.

esemény / téma

felelős

időpont

eredményességi mutató

 1

Egészségnevelési vetélkedő

DÖK segítő

november

megvalósul, problémamentesen lezajlik, a diákok jó hangulata

Pályaválasztási vetélkedő

DÖK segítő

november

 

 

Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás

 

Pályaválasztási tevékenységünknek arra kell irányulnia, hogy a tanulóink tudatában legyenek pályaválasztási döntésük felelősségének, s legyenek tisztában a választott pálya elvárásaival, követelményeivel. Ezt és a szakmákkal kapcsolatos információk gyűjtését a DÖK pályaválasztási vetélkedő szervezésével segíti.

 

A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pályaorientációs programok) az osztályfőnöki és az egyes szaktárgyi helyi tantervi programok tartalmazzák (pedagógiai program melléklete).

 

 

Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók támogatása, kultúra közvetítése a nemzetiségre vonatkozóan, a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és szeretete 

 

Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős hátrányok nélkül, egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a társadalomba való sikeres beilleszkedéshez.

Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket:

 • az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése

Eszközei: Beszélgetések, ötletek és feladatok megvitatása során, feladatok ellátása közben fel lehet ismerni a diákok képességeit. Nem jellemző hogy valaki hátrányos helyzetbe kerülne a DÖK csapatán belül. Az introvertált és az extrovertált tanulók is tudnak személyiségüknek, képességeiknek megfelelő feladatot kapni.

 • képességek és kulcskompetenciák fejlesztése

Eszközei: A DÖK feladatai széleskörűek, a háttérmunkától a csapat képviseletéig terjedő skálán. Szinte minden képességet és kompetenciát megmozgatunk, fejlesztünk a tanév során.

 • a tehetséges tanulók támogatása

Eszközei: Azok a tanulók, akik valamiben tehetségesek, lehetőséget kapnak képességük fejlesztésére, annak kibontakoztatására, illetve arra hogy kipróbálhassák magukat új feladatokban.

 • a versenyek szervezése

Eszközei: A DÖK vetélkedőket szervez (egészségnevelési és pályaválasztási vetélkedő), illetve a farsangi rendezvényen van lehetőségük osztályprodukcióra, előadásra.

 • a nemzetiségek kultúrájának megismertetésére helyezett kiemelt hangsúllyal a multikulturális tartalmak megismertetése

 Eszközei: A SzínTér nemzetközi programjai segítik a szélesebb látókör kialakítását.

 • a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus érzésének kialakítása a tanulókban

Eszközei: A különböző programok, ötletek megvalósulásánál alapvető fontosságú, hogy azok a helyi igényekre, sajátosságokra épüljenek. Éppen ezért a gyerekek szabad teret szoktak kapni az igények, ötletek megfogalmazásában és a programok színesítésében.

 • az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős foglalkozásba való beépülése

Eszközei: A gyűléseken a kulturált vita képességének kialakítására nagy hangsúlyt fektettem. A viták során bárkinek lehet igaza, illetve lehet kevésbé jó ötlete. Ezt a többiek elfogadják. Ez a reális önértékelést erősíti a gyerekekben. Személyiségük a DÖK-ös évek alatt még akkor is fejlődik, ha nagyobb feladatokat nem vállalnak fel. A feladatok kiosztásában figyelembe veszem a képességeiket, ambíciójukat. A gyerekek kipróbálhatják magukat különböző típusú feladatokban, így tapasztalatokat gyűjtve közelebb kerülnek a reális önismerethez.

 

 

Intézményi kapcsolatrendszer

 

Iskola és családi ház kapcsolata

 

Az iskola és a szülők közötti kapcsolattartás fontosabb formáit kell vázolni a tanév ehhez kapcsolódó feladatainak, módszereinek, felelőseinek, résztvevőinek felsorolásával.

 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők:

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató tájékoztat:

 • A DÖK munkaterve az iskola honlapján elolvasható

Az osztályfőnökök:

 • Az osztályfőnökök rendszeresen segítik a DÖK munkáját, a gyerekeket és a DÖK segítőt is informálják, tájékoztatják szükség esetén.

A DÖK minden évben látogatja a Megyei Diákönkormányzati Gyűlést és Fórumot, illetve több éve kapcsolatot tart a SzínTér-rel, a SzínTér rendezvényeit figyelemmel kíséri, lehetőség szerint részt vesz rajta.

  

 

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE

2019/2020-AS TANÉV

 

        A tanulók érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére iskolánkban diákönkormányzat működik.

A diákönkormányzat feladatai és céljai:

      A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat legfontosabb feladatai közé tartozik a tanulói jogok képviselete, az iskolai ünnepségek és megemlékezések szervezésében való részvétel, szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása és a jó tanár-diák kapcsolat fenntartása. A diákévek tartalmassá, emlékezetessé tételéhez, a jogok gyakorlásával segít felkészülni az állampolgári szerepre. A diákönkormányzat tagjai részt vesznek az iskola kulturális programjain, szükség esetén azok szervezésében, a hagyományápolásban, hagyományépítésben. Célunk ezen felül olyan ifjúsági szervezet létrehozása, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek, így személyiségüket és környezetüket fejlesztik.

       Mivel Diákönkormányzatunk érdekképviseleti szerv, jogainkat és kötelességeinket a közoktatási törvény és a DÖK SZMSZ is tartalmazza. A jogok gyakorlásának demokratikus keretei adottak iskolánkban, folyamatos a kapcsolattartás az iskolavezetéssel, a tantestülettel és az osztályokkal. A DÖK három fontos jogát gyakorolhatja iskolánkban: a tájékozódási jogot, a véleménynyilvánítási jogot és az egyetértési jogot.

Iskolánkban a diákönkormányzat egy belülről építkező szervezet. Élén a mindenkori, a DÖK-képviselők által megválasztott Diákelnök áll. Az ő irányításával dolgozik a Diáktanács, amelyben a 5. évfolyamtól kezdve minden osztály legalább 2 taggal képviselteti magát.

      Az iskolai Diákönkormányzat munkáját tehát a Diáktanács irányítja, munkáját az igazgató által megbízott pedagógus Sági Bence Viktor segíti.

 

Osztályok képviselői:

5.a:  2 fő

6.a: 2 fő

7.a:  1 fő

7.b:  2 fő

8.a:  2 fő

 

  

A 2019/2020-as tanévre tervezett programok

 

Szeptember:

 • Alakuló DÖK gyűlés, vezetők választása

                        Elnök:Márkus Márk, Alelnök: Rácz Melinda és Kenyeres Zoltán Dávid

 • Éves program, feladatok áttekintése
 • Diákügyelet megszervezése
 • Házirend áttekintése
 • Éves versenyek megszervezése

            Házi atlétika verseny 1.forduló

            Európai Diáksport Nap (alsó és felső tagozat)

Október:

 • Diákok kötelességeinek, jogainak áttekintése

            Gyalogtúra szervezése és lebonyolítása

            Képregény kiállítás, előadás, saját képregény

November:

 • Karácsonyi ünnepség szervezése
 • Egészséges ételek kóstolója
 • Pályaválasztási vetélkedő szervezése

December:

 • Karácsonyi kézműves foglalkozás, karácsonyi dekoráció elkészítése
 • Fenyőfa, előtér díszítése
 • Karácsonyi ünnepség

Január:

 • DÖK gyűlés: félévi munka értékelése, második félév programja, feladatai
 • Farsangi előkészületek

Február:

 • Farsang

            Házi atlétika verseny 2.forduló

Március:

 • Damjanich Emléktúra Martfűn

Április:

            Település akadályverseny

            Foci ismertető (tervezet)

 

Május:

 • Pedagógus napi készülődés

            Kihívás napja

 • Házi foci bajnokság
 • Diákönkormányzati nap szervezése

           

            Házi atlétika verseny 3.forduló

Június:

 • Pedagógusok köszöntése
 • Diákönkormányzati nap lebonyolítása
 • A diákképviselők munkájának értékelése, esetlegesen a segítő 8. osztályosok munkájának ajándékkal való megköszönése
 • Éves munka értékelése
 • Javaslatok gyűjtése a következő tanév tervezéséhez

 

Folyamatos feladatok a tanév során

 • Minden hónapban egyszer DÖK-gyűlés
 • Aktualitások közzététele a faliújságon
 • Iskola környékének folyamatos tisztántartása
 • Rendszeres kapcsolattartás az iskola vezetésével és a tantestülettel

            Folyosói ügyelet folyamatos szervezése

 

 

 

Készítette: Sági Bence Viktor

                  diákönkormányzatot segítő nevelő

 

 Névnap

2020. február 16. vasárnap


Facebook

Fenntartó

Karcagi Tankerületi Központ


Székhely: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.


Tankerületi igazgató:
Sági István