Diákönkormányzat munkaterve

 

 

 

A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola

Diákönkormányzatának

 munkaterve

 

 

2019/2020-as tanév

 

 

Helyzetelemzés

Pedagógus adatok

 

 

Megbízatások, ellátott feladatok

Név

Állandó megbízatása (osztályfőnök, mk. vezető, DÖK segítő stb)

Sági Bence Viktor

DÖK segítő

Légrádiné Gál Anikó

osztályfőnök (6.a)

Nádudvari Sándor

osztályfőnök (7.a)

Tóthné Szecskó Erika Ildikó

osztályfőnök (7.b)

Orovecz Rózsa

osztályfőnök (8.a)

Szabó Andrea

osztályfőnök (5.a)

 

 

 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. A Diáktanács tagjait a tanulócsoportok választják, minden osztályból két tanulót. Ők tájékoztatják az osztálytársaikat a feladatokról. Az iskolai Házirendre és az iskolai SZMSZ-re épül a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata. A tanulók véleménynyilvánítása biztosított a törvény által előírt formában. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott pedagógus segíti.

 

 

Az intézmény tanulói közül a diákönkormányzati képviselők száma osztályonként:

 

osztály / csoport

 létszám

5.a

2 fő

6.a

2 fő

7.a

1 fő

7.b

2 fő

8.a

2 fő

Összesen

9 fő

 

Tárgyi feltételek

Rendelkezésre áll 1 db osztályterem gyűlések, próbák, kézműves foglalkozások megtartására. A terem padokkal, székekkel, rádiós magnóval felszerelt.

 

 

 

A tanév legfontosabb céljai és kiemelt feladatai

 

Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok

 

 

-Fontos számunkra az egészséges közösségi élet biztosítása, ahol a mások érzelmeire való érzékenység, a kölcsönös bizalom, az egymás iránt érzett felelősségtudat is szerepet kap.

-          Szeretnénk diákjainkat örülni tudó, embertársaik felé tiszteletet és toleranciát mutató, továbbtanulásra is képes emberré, munkaerővé nevelni, akik önálló, felelősségvállaló emberként élik életüket.

-          Iskolánk a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó tevékenységeket biztosít. A nevelés-oktatás során figyelembe vesszük a gyermekek képességeit. A 21. század kihívásai között még nagyobb szüksége van a formálódó, a világra rácsodálkozó gyermekeknek és ifjúságnak, hogy  stabil, biztos fogódzót, értékrendet tapasztalhasson meg iskolánkban.

-          Célunk a partnerközpontú szemlélet kialakítása: pedagógusoknak a szülőkkel, a diákokkal és más partnerekkel való szoros együttműködése.

-          Pályaválasztási tevékenységünknek arra kell irányulnia, hogy a tanulóink tudatában legyenek pályaválasztási döntésük felelősségének, s legyenek tisztában a választott pálya elvárásaival, követelményeivel.

 

 

Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok

 

a)      Javasolt tervezési tematika

b)      Az innováció lehetősége, új ötletek megvalósítása

c)      Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása különböző feladatok kiosztásával

d)      Csoportkohézió, önállóság növelése, tudatosságra nevelés

e)      Iskola tanulói morálja – erkölcsi nevelés, személyiségfejlesztés

 

 

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

 

esemény / téma

felelős

időpont

eredményességi mutató

 

Karácsonyi ünnepség

DÖK segítő

téli szünet előtti utolsó tanítási nap

megvalósul, problémamentesen lezajlik

 

Farsang

DÖK segítő

február második hetének péntek délutánja

megvalósul, problémamentesen lezajlik, a diákok jó hangulata

 

Pedagógusnap

DÖK segítő

Június

 

 

 

 

 

 

Az iskolai élethez kapcsolódó versenyek

 

esemény / téma

felelős

időpont

eredményességi mutató

 

Egészségnevelési vetélkedő

DÖK segítő

november

megvalósul, problémamentesen lezajlik, a diákok jó hangulata

 

Pályaválasztási vetélkedő

DÖK segítő

november

 

 

 

 

Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás

 

Pályaválasztási tevékenységünknek arra kell irányulnia, hogy a tanulóink tudatában legyenek pályaválasztási döntésük felelősségének, s legyenek tisztában a választott pálya elvárásaival, követelményeivel. Ezt és a szakmákkal kapcsolatos információk gyűjtését a DÖK pályaválasztási vetélkedő szervezésével segíti.

 

A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pályaorientációs programok) az osztályfőnöki és az egyes szaktárgyi helyi tantervi programok tartalmazzák (pedagógiai program melléklete).

 

 

 

Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók támogatása, kultúra közvetítése a nemzetiségre vonatkozóan, a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és szeretete 

 

 

Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős hátrányok nélkül, egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a társadalomba való sikeres beilleszkedéshez.

Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket:

 •       az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése

Eszközei: Beszélgetések, ötletek és feladatok megvitatása során, feladatok ellátása közben fel lehet ismerni a diákok képességeit. Nem jellemző hogy valaki hátrányos helyzetbe kerülne a DÖK csapatán belül. Az introvertált és az extrovertált tanulók is tudnak személyiségüknek, képességeiknek megfelelő feladatot kapni.

 •       képességek és kulcskompetenciák fejlesztése

Eszközei: A DÖK feladatai széleskörűek, a háttérmunkától a csapat képviseletéig terjedő skálán. Szinte minden képességet és kompetenciát megmozgatunk, fejlesztünk a tanév során.

 •       a tehetséges tanulók támogatása

Eszközei: Azok a tanulók, akik valamiben tehetségesek, lehetőséget kapnak képességük fejlesztésére, annak kibontakoztatására, illetve arra hogy kipróbálhassák magukat új feladatokban.

 •       a versenyek szervezése

Eszközei: A DÖK vetélkedőket szervez (egészségnevelési és pályaválasztási vetélkedő), illetve a farsangi rendezvényen van lehetőségük osztályprodukcióra, előadásra.

 •       a nemzetiségek kultúrájának megismertetésére helyezett kiemelt hangsúllyal a multikulturális tartalmak megismertetése

 Eszközei: A SzínTér nemzetközi programjai segítik a szélesebb látókör kialakítását.

 •       a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus érzésének kialakítása a tanulókban

Eszközei: A különböző programok, ötletek megvalósulásánál alapvető fontosságú, hogy azok a helyi igényekre, sajátosságokra épüljenek. Éppen ezért a gyerekek szabad teret szoktak kapni az igények, ötletek megfogalmazásában és a programok színesítésében.

 •       az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős foglalkozásba való beépülése

Eszközei: A gyűléseken a kulturált vita képességének kialakítására nagy hangsúlyt fektettem. A viták során bárkinek lehet igaza, illetve lehet kevésbé jó ötlete. Ezt a többiek elfogadják. Ez a reális önértékelést erősíti a gyerekekben. Személyiségük a DÖK-ös évek alatt még akkor is fejlődik, ha nagyobb feladatokat nem vállalnak fel. A feladatok kiosztásában figyelembe veszem a képességeiket, ambíciójukat. A gyerekek kipróbálhatják magukat különböző típusú feladatokban, így tapasztalatokat gyűjtve közelebb kerülnek a reális önismerethez.

 

 

 

Intézményi kapcsolatrendszer

Iskola és családi ház kapcsolata

 

Az iskola és a szülők közötti kapcsolattartás fontosabb formáit kell vázolni a tanév ehhez kapcsolódó feladatainak, módszereinek, felelőseinek, résztvevőinek felsorolásával.

 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők:

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató tájékoztat:

 • A DÖK munkaterve az iskola honlapján elolvasható

Az osztályfőnökök:

 • Az osztályfőnökök rendszeresen segítik a DÖK munkáját, a gyerekeket és a DÖK segítőt is informálják, tájékoztatják szükség esetén.

A DÖK minden évben látogatja a Megyei Diákönkormányzati Gyűlést és Fórumot, illetve több éve kapcsolatot tart a SzínTér-rel, a SzínTér rendezvényeit figyelemmel kíséri, lehetőség szerint részt vesz rajta.

 

 

 

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE

2019/2020-AS TANÉV

 

        A tanulók érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére iskolánkban diákönkormányzat működik.

A diákönkormányzat feladatai és céljai:

      A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat legfontosabb feladatai közé tartozik a tanulói jogok képviselete, az iskolai ünnepségek és megemlékezések szervezésében való részvétel, szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása és a jó tanár-diák kapcsolat fenntartása. A diákévek tartalmassá, emlékezetessé tételéhez, a jogok gyakorlásával segít felkészülni az állampolgári szerepre. A diákönkormányzat tagjai részt vesznek az iskola kulturális programjain, szükség esetén azok szervezésében, a hagyományápolásban, hagyományépítésben. Célunk ezen felül olyan ifjúsági szervezet létrehozása, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek, így személyiségüket és környezetüket fejlesztik.

       Mivel Diákönkormányzatunk érdekképviseleti szerv, jogainkat és kötelességeinket a közoktatási törvény és a DÖK SZMSZ is tartalmazza. A jogok gyakorlásának demokratikus keretei adottak iskolánkban, folyamatos a kapcsolattartás az iskolavezetéssel, a tantestülettel és az osztályokkal. A DÖK három fontos jogát gyakorolhatja iskolánkban: a tájékozódási jogot, a véleménynyilvánítási jogot és az egyetértési jogot.

Iskolánkban a diákönkormányzat egy belülről építkező szervezet. Élén a mindenkori, a DÖK-képviselők által megválasztott Diákelnök áll. Az ő irányításával dolgozik a Diáktanács, amelyben a 5. évfolyamtól kezdve minden osztály legalább 2 taggal képviselteti magát.

      Az iskolai Diákönkormányzat munkáját tehát a Diáktanács irányítja, munkáját az igazgató által megbízott pedagógus Sági Bence Viktor segíti.

 

Osztályok képviselői:

5.a:  2 fő

6.a: 2 fő

7.a:  1 fő

7.b:  2 fő

8.a:  2 fő

 

 

 

 

A 2019/2020-as tanévre tervezett programok

 

Szeptember:

 •            Alakuló DÖK gyűlés, vezetők választása

                        Elnök:Márkus Márk, Alelnök: Rácz Melinda és Kenyeres Zoltán Dávid

 •                      Éves program, feladatok áttekintése
 •                      Diákügyelet megszervezése
 •            Házirend áttekintése
 •            Éves versenyek megszervezése

            Házi atlétika verseny 1.forduló

            Európai Diáksport Nap (alsó és felső tagozat)

Október:

 •            Diákok kötelességeinek, jogainak áttekintése

            Gyalogtúra szervezése és lebonyolítása

            Képregény kiállítás, előadás, saját képregény

November:

 •            Karácsonyi ünnepség szervezése
 •                      Egészséges ételek kóstolója
 •                      Pályaválasztási vetélkedő szervezése

December:

 •            Karácsonyi kézműves foglalkozás, karácsonyi dekoráció elkészítése
 •            Fenyőfa, előtér díszítése
 •            Karácsonyi ünnepség

Január:

 •            DÖK gyűlés: félévi munka értékelése, második félév programja, feladatai
 •            Farsangi előkészületek

Február:

 •            Farsang

            Házi atlétika verseny 2.forduló

Március:

 •        Damjanich Emléktúra Martfűn

Április:

            Település akadályverseny

            Foci ismertető (tervezet)

 

Május:

 •            Pedagógus napi készülődés

            Kihívás napja

 •            Házi foci bajnokság
 •            Diákönkormányzati nap szervezése

           

            Házi atlétika verseny 3.forduló

Június:

 •            Pedagógusok köszöntése
 •            Diákönkormányzati nap lebonyolítása
 •            A diákképviselők munkájának értékelése, esetlegesen a segítő 8. osztályosok munkájának ajándékkal való megköszönése
 •            Éves munka értékelése
 •            Javaslatok gyűjtése a következő tanév tervezéséhez

 

Folyamatos feladatok a tanév során

 •            Minden hónapban egyszer DÖK-gyűlés
 •            Aktualitások közzététele a faliújságon
 •            Iskola környékének folyamatos tisztántartása
 •            Rendszeres kapcsolattartás az iskola vezetésével és a tantestülettel

            Folyosói ügyelet folyamatos szervezése

 

 

 

 

 

Készítette: Sági Bence Viktor

                  diákönkormányzatot segítő nevelő

 

 Névnap

2020. szeptember 29. kedd


Facebook

Fenntartó

Karcagi Tankerületi Központ


Székhely: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.


Tankerületi igazgató:
Sági István