Bemutatkozás

 

A nevelő-oktató munka

 

 A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói létszáma 172 fő. A jelenlegi létszámból az első, a harmadik, a negyedik, ötödik, a hatodik, hetedik, a nyolcadik évfolyamon egy, a második évfolyamon két tanulócsoportot tudtunk kialakítani. Az intézmény adottságai is ennek a létszámnak felelnek meg, mind a 9 tanulócsoport az emeletes iskolában tanul. Az ebédeltetés továbbra is a kisiskolában folyik.

Kiemelten figyelünk a tanulók megfelelő fejlesztésére, illetve a tanulásban lemaradók felzárkóztatására minden évfolyamon.

Nagy gondot fordítunk a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztésére.

Utazó gyógypedagógus és logopédus segíti ezt a tevékenységet, illetve jól felszerelt helyiség áll rendelkezésre.

Iskolánk a tehetséggondozást is kiemelt feladatként kezeli, a 7. és 8. évfolyamos tanulók számára órarendi keretek között tehetséggondozás órákat szerveztünk.

A tanulóink mindennap 16 óráig tartózkodnak az iskolában. A délutánok tartalmas eltöltését szolgálja a napközi, a tanulószobai foglalkozás, illetve számos szakkör kínál változatos programot az érdeklődőknek.

A tanulók mulasztása

 

A tanulók többsége rendszeresen jár iskolába. Néhány olyan tanulónk van, akik magasabb óraszámbanmulasztanak igazolatlanul. Az igazolatlan mulasztások visszaszorítása érdekében rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal és a tanulók szüleivel.

 

A tanulmányi munka

 

A nevelő - oktató munka eredményességét a tantárgyi átlagok számszerűen jellemzik. A pedagógusok sokat tesznek az eredményes tanulás érdekében. Nehéz a tanulókat motiválni és az elért motivációt fenntartani. A folyamatos kapcsolattartás a szülői házzal, a délutáni tanulószobai foglalkozások, a nevelők következetes munkája elősegíti a tanulmányi eredmények javulását. A tanulót sikerélményhez kell juttatni, ezt úgy érhetjük el, ha megtanítjuk őket tanulni. Hangsúlyozzuk az otthoni tanulás fontosságát. A tanítási órákat színesen érdeklődést felkeltően a módszerek tárházát alkalmazva szervezzük.

Az első évfolyamon elvégezzük a DIFER-mérést, a 6., és 8. évfolyamon az országos kompetenciamérésben és idegen nyelvi mérésben veszünk részt. Az eredményesség növelése érdekében intézkedési tervet dolgoztunk ki.

Folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, amelyekkel az eredmények javíthatók.

Minden tanulóban megkeressük azt, amelyben tehetséges és a differenciált foglalkozásokon azt az oldalukat erősítjük, minél nagyobb sikerélményhez juttatva őket.

Azon kell dolgoznunk, hogy hasznosítható kompetenciákat erősítsük pl.: kreativitás, kezdeményezőkészség, alkotóképesség, a csoportban való együttműködés.

 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása

 

A különböző anyagi és szociális háttérrel és eltérő adottságokkal rendelkező gyerekek fejlesztését, együttnevelését folyamatosan végezzük A program a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását, különösen a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók hátrányainak csökkentését, továbbtanulási esélyeik javítását szolgálja.

 

A hátrányok leküzdése érdekében egyéni fejlesztési terveket dolgoztunk ki, kulturális és sport rendezvényeket, tanulmányi kirándulásokat szervezünk.

 

A továbbtanulás alakulása

 

Minden nyolcadik osztályos tanulónk felvételt nyert valamilyen középfokú intézménybe. Évről- évre egyre kevesebben választják gimnáziumot, a szakgimnáziumi képzést is kevesebben jelölik meg. A továbbtanulók többsége szakmát szeretne tanulni, ezért a szakközépiskolát választja. Ez megfelel a tanulók képességének.

 

Gyermek- és ifjúságvédelem

 

Sokszor azt tapasztaljuk, hogy a tanulókat egyre több negatív hatás éri, és ezek tompítása és kezelése is számos esetben az iskolára és a Gyermekjóléti Szolgálatra hárul. Az osztályfőnökök folyamatosan gyűjtik az adatokat és az iskolavezetéssel, illetve a gyermekjóléti Szolgálattal közösen megoldásokat keresnek a feltárt problémákra.

 

 

A tanórán kívüli tevékenységek

 

A tanórán kívüli tevékenységekről részletes leírás a Délutáni programoknál található.

Hagyományok a Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola életében

 

o   Ünnepélyes tanévnyitó

o   Családi hét, Egészségnevelési projekt, Közlekedési napok

o   Minden évben részt veszünk a központi témahetek lebonyolításában

o   Megemlékezés a nemzeti ünnepekről (október 6., október 23., március 15.)

o   Karácsonyi ünnepség

o   Farsang

o   Anyák napja

o   Pedagógusnap

o   Megemlékezünk a jelentős napokról /Költészet napja, Föld napja, Madarak és fák napja/.

o   A civil szervezetek programjainak is aktív résztvevői vagyunk

 

A programok részletes ütemterve a Rendezvények- nél található.

 

Az iskola kapcsolatai

 

 •         Karcagi Tankerület
 •          Kengyel Község Önkormányzata
 •         Szülői Választmány
 •         Napsugár Művészeti és Modellóvoda Minibölcsőde
 •         József Attila Művelődési Ház
 •         Községi Könyvtár
 •         Gyermekjóléti Szolgálat
 •         Iskolaorvos, védőnő, fogorvos
 •         Polgárőrség
 •         Kengyeli Önkéntes Tűzoltó egyesület
 •         A környéken lévő általános- és középiskolák


 

A nevelő-oktató munka feltételei

 

Személyi feltételek

A nevelőtestületünk jelenlegi létszáma 16 fő, egy rendszergazda is dolgozik az iskolában.

Minden pedagógus rendelkezik felsőfokú pedagógiai végzettséggel. A szakos ellátás teljes.

 

A pedagógusok szakképzettség szerinti megoszlása:

 

szakképzettség

létszám

tanító

7

magyar szak

2

történelem szak

2

orosz szak

2

földrajz szak

1

matematika szak

1

fizika szak /mérnök tanár/

1

kémia szak

2

biológia szak

1

technika szak

1

ének-zene szak

1

rajz szak

1

testnevelés szak

1

angol

1

gyermekkönyvtáros

1

 

A tantestület tagjai közül négyen szakvizsgáztak. Mindenki rendelkezik a hétéves továbbképzés keretében megszerzendő 120 órás továbbképzéssel.

 

 

A nevelő-oktató munkát segíti az iskolatitkár. A technikai dolgozók száma 3 fő, illetve egy karbantartó is dolgozik intézményünkben.

 Névnap

2022. június 25. szombat


Facebook

Fenntartó

Karcagi Tankerületi Központ


Székhely: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.


Tankerületi igazgató:
Sági István